Lesson Five: Skills Time! Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Reading1. Point to the jobs. Say the words.2. List... DeHocTot.com

Lesson Five: Skills Time! Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Reading

1. Point to the jobs. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

script:

My name's Mai. I'm seven. This is my family.

This is my dad. He's a pilot.

This is my mom. She's a teacher.

This is my grandpa. He's a doctor.

This is me with my brother. His name's Son.

We're a happy family.

Dịch:

Tôi tên là Mai. Tôi 7 tuổi. Đây là gia đình của tôi.

Đây là bố của tôi. Bố là một phi công.

Đây là mẹ của tôi.

Mẹ là giáo viên.

Đây là ông của tôi. Ông là một bác sĩ.

Đây là tôi và anh trai tôi. Anh ấy tên là Sơn.

Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

3. Read again. write Yes or No.

1. Is Mai seven? Yes

2. Is Dad a firefighter? ___

3. Is Mom a teacher? ___

4. Is Grandpa a farmer? ___

Hướng dẫn:

2. Is Dad a firefighter? _No__

3. Is Mom a teacher? _Yes__

4. Is Grandpa a farmer? __No_de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay