Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

bed: giường

pen: bút

red: đỏ

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Ken has a pen,

Pen, pen, pen.

Ken's pen is red.

Red, red, red.

Where's Ken's pen?

Pen, pen, pen.

It's on Ken's bed.

Bed, bed, bed.

Dịch:

Ken có 1 cái bút

Bút, bút, bút

Bút của Ken màu đỏ

Đỏ, đỏ, đỏ

Bút của Ken ở đâu?

Bút, bút , bút

Nó ở trên giường của Ken.

Giường, giường, giường.

3. Read the chant again. Circle the e in the middle of the words.

4. Match the words that rhyme.

Hướng dẫn:

2. red – bed

3. cat – hat

4. man - pande-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay