Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

egg: trứng

fig: quả sung

goat: dê

hat: mũ

2. Listen and chant.

Click here to listen

I have an egg, e, e, egg. I have a fig, f, f, fig.

I have a goat, g, g, goat. I have a hat, h, h , hat.

Dịch:

Tôi có một quả trứng, "e, e, egg". Tôi có một quả sung," f, f, fig".

Tôi có 1 con dê, "g, g, goat". Tôi có một cái mũ, "h, h, hat"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen


Script:

f, fig

e, egg

h, hat

g, goat

g, goat

h, hat

f, fig

4. Read and circle the sounds e, f, g, h, at the start of the words.

There's an egg with a yellow hat.

Look, the goat has a fig.

The goat likes figs.

Dịch:

Có một quả trứng với cái mũ vàng

Nhìn kìa, con dê có một quả sung

Con dê thích sung.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay