Lesson Four: Phonics Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeatClick here to listenSc... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat

Click here to listen

Script:

queen: nữ hoàng

rabbit: thỏ

sofa: ghế bành đệm

tiger: hổ

umbrella: ô

2. Listen and chant.

Click here to listen

Where is the queen? Q. q, queen. Where is the rabbit? R, r, rabbit.

Where is the sofa? S, s, sofa. Where is the tiger? T, t, tiger.

Where is the umbrella? U, u, umbrella.

Dịch:

Nữ hoàng ở đâu? q, q, queen. Thỏ ở đâu? R, r, rabbit.

Ghế sofa ở đâu? s, s, sofa. Con hổ ở đâu? t, t, tiger.

Cái ô ở đâu? u, u, umbrella.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

q, queen

u, umbrella

t, tiger

s, sofa

r, rabbit

q, queen

t, tiger

4. Read and circle the sounds q, r, s, t, u at the start of the words.

The queen is on the sofa.

The queen has a rabbit.

The tiger is on the sofa.

The tiger has an umbrella.

Hướng dẫn:

The queen is on the sofa.

The queen has a rabbit.

The tiger is on the sofa.

The tiger has an umbrella.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay