Lesson Four: Phonics Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

chair: ghế

teacher: cô giáo

chick: con gà

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

My name's Charlie.

This is my teacher.

She's on a chair.

She has a little chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

My teacher's on a chair.

She has a little chick.

Dịch:

Tôi tên là Charlie.

Đây là cô giáo của tôi.

Cô ấy ngồi trên một cái ghế.

Cô ấy có một con gà con.

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Cô giáo của tôi đang ngồi trên ghế

Cô ấy có một con gà nhỏ.

3.  Read the chant again. Circle the ch sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

1. chair

2. cat

3. hat

4. chickde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay