Lesson One Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat.Click here to listenS... DeHocTot.com

Lesson One Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

Rosy

Tim

Billy

Miss Jones: cô Jone

2. Listen and sing.

Click here to listen


 

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.

Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

Script:

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.

Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

Dịch:

Xin chào, Rosy. Xin chào , Tim. Xin chào, mọi người.

Xin chào, Billy và cô Jones. Hãy đến và vui cùng nhau!

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. A. Hello. What's your name?

B. My name's Rosy.

C. And my name's Tim.

2. A. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh! Who's this?

3. C. He's Billy.

A. Hi, Billy. How old are you?

4. D. I'm sorry. Come on, Billy.

E. I'm Two.

A. Goodbye!

Dịch:

1. A. Xin chào. Con tên là gì?

B. Con tên là Rosy.

C. Và con là Tim.

2. A. Xin chào, cả lớp. Cô là Cô Jones. Oh! Ai đây?

3. C. Em ấy là Billy.

A. Xin chào Billy. Con bao nhiêu tuổi?

4. D. Tôi xin lỗi. Đến đây, Billy.

E. Con 2 tuổi.

A. Tạm biệt!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay