Lesson One: Words Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

seesaw: ván bập bênh

slide: cầu trượt

goal: khung goal

tree: cây

3. Listen and read.

Script:

1. A. Good try, Tim.

B. Oh no!

2. A. Where's the ball? Is it under the seesaw?

B. No, it isn't.

3. A. Look! The ball's on the slide/

B. Oh no! Look at the ball now.

4. A. Yes!

B. And now it's in the goal!

Dịch:

1. A. Cố lên, Tim.

B. Ôi, không!

2. A. Quả bóng đâu rồi? Nó ở dưới cầu bập bênh không?

B. Không, nó không có ở đây.

3. A. Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

B. Ôi không. Bây giờ hãy nhìn quả bóng.

4. A. Được rồi!

B. Và bây giờ nó đã ở trong khung thành!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay