Lesson Three: Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen , point, and repeat. Click here to liste... DeHocTot.com

Lesson Three: Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen , point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tiger: hổ

snake: rắn

parrot: vẹt

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Let's go to the zoo!

Hear the tigers growl, growl,

Growl, growl, growl, growl.

Hear the tigers growl, growl.

Hip, hip, hip hooray!

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

What about you, you , you?

You can come too, too, too.

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

Hear the snackes hiss, hiss, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Hear the parrots squawk, squawk, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Dịch:

Hãy tới vườn thú.

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ,

Grừ, grừ, grừ, grừ

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ

Hip, hip, hip, hoan hô!

Hãy tới vườn thú, vườn thú,vườn thú!

Bạn thì sao???

Bạn cũng có thể đến.

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú!

Hãy nghe con sắn hiss, hiss…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Hãy nghe con vẹt squawk, squawk…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay