Lesson Three: Song Unit 2: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three: Song Unit 2: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

doctor: bác sĩ

police officer: công an

farmer: người nông dân

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

Two kind doctors

Two kind doctors

Meet in a lane.

Hello, hello,

What's your name?

How are you?

How are you?

How are you, again?

Two kind police officers …

Two kind farmers …

Two kind teachers …

Two kind students …

Dịch:

Hai  bác sĩ

Hai bác sĩ

Gặp nhau trên 1 máy bay

Xin chào, xin chào.

Bạn tên là gì?

Bạn khỏe không?

Bạn khỏe không?

Bạn khỏe không?

Hai cảnh sát gặp nhau…

Hai nông dân …

Hai cô giáo …

Hai học sinh …de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay