Lesson Two: Grammar Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

This is her dress.

These are his shorts.

Are these her socks? => Yes, they are.

Are these his pants? => No, they aren't.

Dịch:

Đây là váy của cô ấy.

Những cái này là những cái quần sooc của anh ấy.

Đây là những cái tất của cô ấy phải không? => Vâng, đúng vậy.

Những cái này là quần của cô ấy phải không? => Không, không phải.

3. Look and say.

+ Are these her pants? => No, they aren't.

Hướng dẫn:

+ Are these his shorts? => Yes, they are.

+ Are these his pants? => Yes, they are.

+ Are these her socks? => No, they aren't.

4. Write. his/her

1. These are her socks.

2. This is ___ T-shirt.

3. This is ___ dress.

Hướng dẫn:

2. This is _his__ T-shirt.

3. This is _her__ dress.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay