Lesson Two: Grammar Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

Where's Grandma? She's in the dinning room.

Is she in the kitchen? No, she isn't.

Where are Dad and Billy? They're in the dinning room, too.

Are they in the living room? No, they aren't.

Dịch:

Bà ở đâu? Bà ở trong phòng ăn.

Bà có ở trong nhà bếp không?

Bố và Billy ở đâu? Họ cũng ở trong phòng ăn.

Họ có ở trong phòng khách không? Không, họ không ở đó.

3. Look and say.

+ Where's Billy? => He's in the bedroom.

Hướng dẫn:

2. Where are Mom and Dad? => They are in the kitchen.

3. Where are Grandma and Grandpa? => They are in the dining room.

4. Where's Rosy? => She is in the bathroom.

4. Look again and write.

is / are / isn't / aren't

1. __Is__ Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ____ Mom and Dad in the bathroom? No, they _____.

3. _____ Grandpa and Grandma in the dinning room? Yes, they____.

4. ____Rosy in the bathroom? Yes, she ____.

Hướng dẫn:

2. Are / aren't

3. Are / are

4. Is / isde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay