Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Circle the odd-one-out. Write.1. triangle /circ... DeHocTot.com

Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Circle the odd-one-out. Write.

1. triangle /circle / rice / square. ___rice__

2. giraffe / square / lion / tiger. _____

3. milk / water / juice / parrot. ____

4. snake / yogurt / monkey / elephant. ____

5. hair / meat / eyes / nose . _____

Hướng dẫn:

2. giraffe / square / lion / tiger. __ square ___

3. milk / water / juice / parrot. _ parrot ___

4. snake / yogurt / monkey / elephant. __ yogurt __

5. hair / meat / eyes / nose . ___ meat __

Dịch:

1. hình tam giác / hình tròn / cơm / hình vuông

2. hươu cao cổ / hình vuông / sư tử / hổ

3. sữa / nước / nước hoa quả ép / vẹt

4. rắn / sữa chua / khỉ / voi

5. tóc / thịt / mắt / mũi

2. Write

It has / It doesn't have

Hướng dẫn:

1. It has / It doesn't have

2. It has / It has.

3. It doesn't have / It has

4. It doesn't have / It has

3. Look at the pictures. Read and circle.

 

Hướng dẫn:

1. like / like / don't like

2. like / don't like / don't like

4. Look at the pictures and write.

 

Hướng dẫn:

1. bed

2. hand

3. pen

4. cat

5. fan

6. red

5. Read and color.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay