Để học tốt Toán lớp 2 - Giải bài tập Toán lớp 2 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 2 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 2 - Sách giáo khoa lớp 2 - Toán lớp 2


1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Ôn tập các số đến 100

Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo)

Số hạng - Tổng

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 2

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 10 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 11 SGK Toán lớp 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Phép cộng có tổng bằng 10

Luyện tập trang 14 SGK Toán lớp 2

9 cộng với một số: 9 + 5

Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

8 cộng với một số: 8 + 5

Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 2

Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Bài toán về nhiều hơn

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

7 cộng với một số: 7 + 5

Luyện tập trang 29 SGK Toán lớp 2

Bài toán về ít hơn

Luyện tập trang 31 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 2

6 cộng với một số: 6 + 5

26 + 5

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2

Phép cộng có tổng bằng 100

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Tìm một số hạng trong một tổng

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 2

Số tròn chục trừ đi một số

11 trừ đi một số: 11 - 5

Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

12 trừ đi một số: 12 - 8

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2

13 trừ đi một số: 13 - 5

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2

14 trừ đi một số: 14 - 8

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

15,16,17,18 trừ đi một số

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

100 trừ đi một số

Đường thẳng

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

Thực hành xem đồng hồ

Thực hành xem lịch

Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2

4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Ôn tập về hình học

Ôn tập về đo lường

Luyện tập chung trang 88 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Tổng của nhiếu số

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 111 SGK Toán lớp 2

Số bị chia - Số chia - Thương

Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

Tìm một thừa sô của phép nhân

Luyện tập trang 117 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Luyện tập trang 127 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 2

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 0 trong phép nhân và phép chia

Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

So sánh các số tròn trăm

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 111 đến 200

Các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 167 SGK Toán lớp 2

7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về hình học trang 176

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.