Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 sgk Toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

a)

5 x 3 =                  5 x 8 =                    5 x 2 = 

5 x 4 =                  5 x 7 =                    5 x 9 =

5 x 5 =                  5 x 6 =                    5 x 10 =

b)

2 x 5 =                  5 x 3 =                    5 x 4 =

5 x 2 =                  3 x 5 =                    4 x 5 =

Bài 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 x 4 - 9 = 20 - 9 = 11

a) 5 x 7 -15 =

b) 5 x 8 - 20 =

c) 5 x 10 - 28 = 

Bài 3: Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học được bao nhiêu giờ ?

Bài 4: Mỗi can đựng được 5 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Bài 5: Số ?

a) 5; 10 ; 15; 20; .... ;

b) 5 ;8; 11; 14;...; ....

Bài giải:

Bài 1:

a)

5 x 3 = 15                  5 x 8 = 40                   5 x 2 = 10

5 x 4 = 20                  5 x 7 = 35                   5 x 9 = 45

5 x 5 = 25                  5 x 6 = 30                  5 x 10 = 50

b)

2 x 5 = 10                  5 x 3 = 15                    5 x 4 = 20

5 x 2 = 10                  3 x 5 = 15                    4 x 5 = 20

Bài 2:

a) 5 x 7 -15 = 35 - 15 = 20

b) 5 x 8 - 20 = 40 - 20 =20

c) 5 x 10 - 28 = 50 - 28 = 22

Bài 3:

Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:

5 x 5 = 25 (giờ)

Đáp số: 25 giờ

Bài 4:

Số lít dầu đựng trong 10 can là:

5 x 10 = 50 (l)

Đáp số: 50 l

Bài 5:

a) 5; 10 ; 15; 20; 25; 30

b) 5 ;8; 11; 14; 17; 20de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay