Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:2 x 6 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 6 =                      2 x 8 =                  5 x 9 =                   3 x 5 =

3 x 6 =                      3 x 8 =                  2 x 9 =                   4 x 5 =

4 x 6 =                      4 x 8 =                  4 x 9 =                   2 x 5 =

5 x 6 =                      5 x 8 =                 3 x  9 =                   5 x 5 =

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài 3: Tính:

a) 5 x 5 + 6 =                                      b)  4 x 8 - 17 =

c) 2 x 9 - 18 =                                     d) 3 x 7 + 29 =

Bài 4: Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

Bài 5: Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

 

Bài giải:

Bài 1:

2 x 6 = 12                         2 x 8 = 16                 

3 x 6 = 18                         3 x 8 = 24                 

4 x 6 = 24                          4 x 8 = 32                

5 x 6 = 30                          5 x 8 = 40                

 

5 x 9 = 45                   3 x 5 = 15

2 x 9 = 18                   4 x 5 = 20

4 x 9 = 36                   2 x 5 = 10

3 x  9 = 27                  5 x 5 = 25

Bài 2:

Bài 3:

a) 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31                                    b)  4 x 8 - 17 = 32 - 17 = 15

c) 2 x 9 - 18 = 18 - 18 = 0                                   d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29 = 50

Bài 4:

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Bài 5:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: 10cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay