Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:2 x 5 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 5 =                  3 x 7 =                 4 x 4 =                       5 x 10 =

2 x 9 =                  3 x 4 =                 4 x 3 =                       4 x 10 =

2 x 4 =                  3 x 3 =                 4 x 7 =                       3 x 10 =

2 x 2 =                  3 x 2 =                 4 x 2 =                       2 x 10 =

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: So sánh:

2 x 3 ...3 x 2                                   4 x 9 ....5 x 9

4 x 6...4 x 3                                    5 x 2....2 x 5

5 x 8 ....5 x 4                                  3 x 10...5 x 4

Bài 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?

Bài 5: Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Bài giải:

Bài 1:

2 x 5 = 10                  3 x 7 = 21                 4 x 4 = 16                         5 x 10 = 50

2 x 9 = 18                  3 x 4 = 12                 4 x 3 = 12                         4 x 10 = 40

2 x 4 = 8                    3 x 3 = 9                  4 x 7 = 28                          3 x 10 = 30

2 x 2 = 4                    3 x 2 = 6                  4 x 2 = 8                            2 x 10 = 20

Bài 2:

Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

Bài 3:

2 x 3 = 3 x 2                                   4 x 9 < 5 x 9

4 x 6 > 4 x 3                                    5 x 2 = 2 x 5

5 x 8  > 5 x 4                                  3 x 10 > 5 x 4

Bài 4:

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện.

Bài 5:

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm,2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay