Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:6 : 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                 15 : 3 =                    30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                  24 : 3 =                   18 : 3 =

Bài 2: Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

18 : 3 =                     27  :3 =                  9  :3 =                  3 : 3 =

Bài 3: Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm                            9kg : 3 =

15cm : 3 =                                  21l : 3 =           

14cm : 2 =                               10dm : 2 =

Bài 4: Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

Bài 2:

3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

18 : 3 = 6                    27 :3 = 9                9 : 3 = 3                 3 : 3 = 1

Bài 3: 

8cm : 2 = 4cm                               9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm                              21l : 3 = 7l          

14cm : 2 = 7cm                             10dm : 2 = 5dm.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 5:

Số can dầu là: 

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay