Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:10 : 5 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

Bài 2: Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi ?

Bài giải:

Bài 1:

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5

30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10

Bài 2:

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

Bài 3:

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4:

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5:

Hình a đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay