Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính nhẩm:2 x 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 =                   20 x 3 =

20 x 4 =                   30 x 2 =

40 x 2 =                   20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 =                    60 : 3 =

80 : 2 =                    80 : 4 =

90 : 3 =                    80 : 2 =

Bài 3:

a) Tìm X:

X x 3 = 15 ;                4 x X = 28.

b) Tìm y:

y : 2 = 2                     y : 5 = 3

Bài 4: Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

Bài 2:

a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

   20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

   40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30                       60 : 3 = 20

    80 : 2 = 40                       80 : 4 = 20

    90 : 3 = 30                       80 : 2 = 40

Bài 3:

a) X x 3 = 15                         4 x X = 28

         X = 15 : 3                         X = 28 : 4

         X = 5                               X = 7

b) y : 2 = 2                           y : 5 = 3

         y = 2 x 2                           y = 3 x 5

         y = 4                                y = 15

Bài 4:

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

Bài 5:

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay