Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:11 - 2 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

11 - 2 =               11 - 4 =              11 - 6 =                 11 - 8 =

11 - 3 =               11 - 5 =              11 - 7 =                11 - 9 =

Bài giải

11 - 2 = 9              11 - 4 = 7             11 - 6 = 5              11 - 8 = 3

11 - 3 = 8              11 - 5 = 6             11 - 7 = 4              11 - 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25;               51 - 35;             81 - 48

b) 71 - 9;                 38 + 47;            29 + 6.

Bài giải

Bài 3. Tìm x: 

a) x + 18 = 61;            b) 23 + x = 71;                c) x + 44 = 81

Bài giải

a) x + 18 = 61                            b) 23 + x = 71

    x         = 61 - 18                                   x = 71 - 23

    x         = 43                                          x = 48

c) x + 44 = 81

    x         = 81 - 44

    x         = 37

Bài 4. Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

Bài 5. Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15               16 ... 10 = 6                11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5               10 ... 5 = 5                  8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9                8 ... 6 = 14                 7 ... 5 = 12

Bài giải

9 + 6 = 15               16 - 10 = 6               11 - 8 = 3

11 - 6 = 5                10 - 5 = 5                 8 + 8 = 16

11 - 2 = 9                8 + 6 = 14                7 + 5 = 12de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay