Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:18 - 9 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

18 - 9 =                  16 - 8 =                   14 - 7 =                17 - 9 = 

17 - 8 =                  15 - 7 =                   13 - 6 =                12 - 8 =

16 - 7 =                  14 - 6 =                   12 - 5 =                16 - 6 =

15 - 6 =                  13 - 5 =                   11 - 4 =                14 - 5 =

12 - 3 =                  12 - 4 =                   10 - 3 =                11 - 3 =

Bài giải

18 - 9 = 9                     16 - 8 = 8                  14 - 7 = 7               

17 - 8 = 9                     15 - 7 = 8                  13 - 6 = 7               

16 - 7 = 9                     14 - 6 = 8                  12 - 5 = 7               

15 - 6 = 9                     13 - 5 = 8                  11 - 4 = 7               

12 - 3 = 9                     12 - 4 = 8                  10 - 3 = 7               

 

17 - 9 = 8

12 - 8 = 4

16 - 6 = 10

14 - 5 = 9

11 - 3 = 8

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;                94 - 36.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x - 15 = 15.

Bài giải

a) x + 7 = 21;                                            b) 8 + x = 42;                  

    x       = 21 - 7                                                   x = 42 - 8  

    x       = 14                                                        x = 34   

 c) x - 15 = 15.

    x        = 15 + 15

    x       = 30

Bài 4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

Số kg thùng bé có là

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm                          C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm                          D. Khoảng 10cm.

Bài giải

Khoanh vào C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay