Bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

a) Một trăm linh bảy.

b) Một trăm linh chín.

c) Một trăm linh tám.

d) Một trăm linh hai.

e) Một trăm lĩnh năm.

g) Một trăm linh ba.

Bài 2: Số ?

Bài 3: >; < =

101...102                          106...109

102...102                          103...101

105...104                          105...105

109...108                          109...110

Bài 4: a) Viết các số 106, 108, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

Bài 1:

Số 102 ứng với cách đọc d.

Số 109 ứng với cách đọc b.

Số 105 ứng với cách đọc e.

Số 108 ứng với cách đọc c.

Số 103 ứng với cách đcọ g.

Số 107 ứng với cách đọc a.

Bài 2:

Bài 3:

101 < 102                          106 < 109

102 = 102                          103 > 101

105 > 104                          105 = 105

109 > 108                          109 < 110

Bài 4:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

103, 105, 106, 107, 108.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

110, 107, 106, 105, 103, 100.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay