Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:

271 = 200 + 70 + 1

Bài 3: Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

975                      600 + 30 + 2              500 + 5                     731

632                      900 + 70 + 5              700 + 30 + 1              980

842                      800 + 40 + 2              900 + 80                    505

Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

271 = 200 + 70 + 1

978 = 900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

Bài 3: 

975 được viết thành 900 + 70 + 5 (975 = 900 + 70 + 5)

632 được viết thành 600 + 30 + 2 (632 = 600 + 30 + 2)

842 được viết thành  800 + 40 + 2 (842 = 800 + 40 + 2)

731 được viết thành 700 + 30 + 1 (731 = 700 + 30 + 1)

980 được viết thành 900 + 80 (980 = 900 + 80)

505 được viết thành 500 + 5 (505 = 500 + 5)

Bài 4: Có thể xếp hình như sau:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay