Bài 1, 2, 3, trang 101 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:5 x 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, trang 101 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =

5 x 5 =                                  5 x 4 =                              5 x 9   =

5 x 7 =                                  5 x 6 =                              5 x  8 = 

                                                                                       5 x 1  =

Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

5 x 3 = 15                        5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50

5 x 5 = 25                        5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45

5 x 7 = 35                        5 x 6 = 30                           5 x  8 = 40

                                                                                    5 x 1  = 5

Bài 2:

Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay