Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: 

a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 =                                                 1 : 1 =

1 x 2 =                                                 2 : 1 =

1 x 3 =                                                 3 : 1 =

1 x 4 =                                                 4 : 1 =

1 x 5 =                                                 5 : 1 =

1 x 6 =                                                 6 : 1 =

1 x 7 =                                                 7 : 1 =

1 x 8 =                                                 8 : 1 =

1 x 9 =                                                 9 : 1 =

1 x 10 =                                              10 : 1 =

Bài 2: Tính nhẩm:

a) 0 + 3 =               b)  5 + 1 =                c) 4 : 1 =

    3 + 0 =                   1 + 5 =                   0 : 2 =

    0 x 3 =                    1 x 5 =                   0 : 1 =

    3 x 0 =                    5 x 1 =                   1 : 1 =

Bài 3: Kết quả tính nào là 0 ? Kết quả tính nào là 1 ?

Bài giải:

Bài 1:

a)                                                       b)

1 x 1 = 1                                                1 : 1 = 1

1 x 2 = 2                                                2 : 1 = 2

1 x 3 = 3                                                3 : 1 = 3

1 x 4 = 4                                                4 : 1 = 4

1 x 5 = 5                                                5 : 1 = 5

1 x 6 = 6                                                6 : 1 = 6

1 x 7 = 7                                                7 : 1 = 7

1 x 8 = 8                                                8 : 1 = 8

1 x 9 = 9                                                9 : 1 = 9

1 x 10 = 10                                            10 : 1 = 10

Bài 2:

a) 0 + 3 = 3             b)  5 + 1 = 6              c) 4 : 1 = 4

    3 + 0 = 3                 1 + 5 = 6                  0 : 2 = 0

    0 x 3 = 0                  1 x 5 = 5                  0 : 1 = 0

    3 x 0 = 0                  5 x 1 = 5                  1 : 1 = 1

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay