Bài 1, 2, 3 trang 136 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 136 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

a)

    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8 : 2 =                    15 : 3 =                   12 : 4 =               10 : 5 =

    8 : 4 =                    15 : 5 =                   12 : 3 =               10 : 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm : 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm : 4 =                       8cm : 2 =

4l x 5 =                         18l : 3 =                          10dm : 2 =

Bài 2: Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

   3 x 10 - 14 =                                      0 : 4 + 6 =

Bài 3:a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15              

    8 : 2 = 4                                  15 : 3 = 5                            

    8 : 4 = 2                                  15 : 5 = 3                         

 

4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

12 : 4 = 3                                   10 : 5 = 2

12 : 3 = 4                                   10 : 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm                10cm : 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm              12cm : 4 = 3cm            8cm : 2 = 4cm

4l x 5 = 20l                      18l : 3 = 6l                   10dm : 2 = 5dm

Bài 2:

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 1

 3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                           0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3: 

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhómde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay