Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: >; <; =

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375;

b) 873; 973; 979;

c) 751 ; 341; 741 ;

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

Bài 2:

a) Khoanh vào số 695.

b) Khoanh vào số 979.

c) Khoanh vào số 751.

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay