Để học tốt Toán lớp 4 - Giải bài tập Toán lớp 4 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 4 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 4 - Sách giáo khoa lớp 4 - Toán lớp 4


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
1. Phép cộng và phép trừ
2. Phép nhân

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 4

3. Phép chia

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số

Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 99 SGK Toán lớp 4

2. Giới thiệu hình bình hành

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI
1. Phân số

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 117, 118 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 118 SGK Toán lớp 4

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 123 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 124 SGK Toán lớp 4

2. Các phép tính với phân số

Phép cộng phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 128 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4

Phép trừ phân số (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 131 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Luyện tập trang 136 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 137 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 138 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 139 SGK Toán lớp 4

3. Giới thiệu hình thoi

Luyện tập trang 143 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 144 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 149 SGK Toán lớp 4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 152 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 153 SGK Toán lớp 4

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Thực hành trang 158 SGK Toán lớp 4

Thực hành trang 159 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 4

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.