Để học tốt Toán lớp 4 - Giải bài tập Toán lớp 4 - Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 4 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 4 - Sách bài tập lớp 4 - Toán lớp 4
TOÁN LỚP 4 TẬP 1
CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ

Bài 6. Các số có 6 chữ số

Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số

Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 22. Tìm số trung bình cộng

Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...

Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Bài 56. Nhân một số với một tổng

Bài 57. Nhân một số với một hiệu

Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Bài 63. Nhân với số có ba chữ số

Bài 67. Chia cho số có một chữ số

Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

TOÁN LỚP 4 TẬP 2
CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2

Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài 94. Diện tích hình bình hành

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài 125. Tìm phân số của một số

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

CHƯƠNG 6. ÔN TẬP

Bài 158, Ôn tập về biểu đồ

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.