Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ? - ... DeHocTot.com