Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5 - 1. Listen to the story and repeat. Act2. Listen an... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act

2. Listen and repeat .

Click here to listen

Script:

Let's put in the batteries now.

Why don't you open your presents?

How about making a car-shaped cake?

That's a good idea.

Great idea!

OK!

Dịch:

Bây giờ hãy lắp pin vào.

Tại sao bạn không mở món quà của bạn?

Làm thế nào để làm một cái bánh hình ô tô?

Đó là ý tưởng tuyệt vời!

Ý tưởng tuyệt vời!

OK!

3. Complete the suggestions.

Hướng dẫn giải:

2. have a bowling party

3. have fiveworks

4. blow out candles

4. Make suggestions with your friends.

Let's…   Why don't you …    How about … ing …?

Open your presents

Write in a birthday card

Put in batteries

Make a cake

Have a costume party

Why don't you open your presents?

That's a great idea!

Hướng dẫn giải:

+ Let's write in a birthday card.

OK. Good idea!

+ Why don't you put in batteries?

OK

+ How about making a cake?

Great idea!

+ Why don't you have a costume party?

That's a good idea!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay