Bài 4.10 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 4.10. Một miếng sắt hình hộp chữ n... DeHocTot.com

Bài 4.10 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 4.10. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm. Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng các cách sau đây:

1. Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức:

V   = a x b x c

2. Dùng bình chia độ có đường kính d với:1cm < d < 4cm.

3. Dùng bình chia độ có đường kính d với d < 4cm và bình tràn có đường kính lớn hơn 6cm.

4. Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm.

Hỏi các cách nào ở trên có thể xác định được thể tích của miếng sắt?

A. Cách 1, 3 và 4.                            B. Cách 2, 3 và 4.

c. Cách 1, 2, 3 và 4.                         D. Cách 3 và 4.

Trả lời:

Chọn A

Các cách 1, 3 và 4 ờ trên đều có thể xác định được thể tích của miếng sắt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay