Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2 - Tính giá trị của các biểu thức sau:\(A ... DeHocTot.com

Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

Giải:

\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

    \( = {{58} \over 7} - \left( {{{31} \over 9} + {{30} \over 7}} \right) = {{58 - 30} \over 7} - {{31} \over 9} = 4 - {{31} \over 9}\)

     = \({{36 - 31} \over 9} = {5 \over 9}\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

     \( = 10{2 \over 9} - 6{2 \over 9} + 2{3 \over 5} = 4 + 2{3 \over 5} = 6{3 \over 5}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay