Bài 106 trang 42 sgk toán 6 tập 1 - Bài 106. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có... DeHocTot.com

Bài 106 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 106. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:
a) Chia hết cho \(3\);
b) Chia hết cho \(9\).

Bài giải:

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số là: \(10000\). 

Gọi số nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho \(3\) là: \(\overline {abcde} \)

Do đó: \(\overline {abcde} \ge 10000\)

Mà \(10000\) không chia hết cho \(3\) nên  \(\overline {abcde} > 10000\) 

Do \(\overline {abcde} \) nhỏ nhất chia hết cho \(3\) 

và \(a\in\left\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) ( \(a\ne 0\) vì \(a=0\) thì \(\overline {abcde} \) trở thành số có bốn chữ số)  nên \(a=1\) nhỏ nhất.

Tương tự \(b\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(b=0\) nhỏ nhất.

\(c\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(c=0\) nhỏ nhất.

\(d\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(d=0\) nhỏ nhất.

\(e\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nhưng \(\overline {abcde} \) chia hết cho \(3\) nên \((a+b+c+d+e)\) chia hết cho \(3\)

Do đó: \((1+e)\) chia hết cho \(3\) nên \(e=2\) nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện.

Vậy số phải tìm là \(10002\).

b) Tương tự số phải tìm là \(10008\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay