Bài 118 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 118 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tìm số nguyên x, biết:

a)2x – 35 = 15;                        b)3x + 17 = 2;                         c)|x – 1| = 0

Hướng dẫn làm bài:

2x - 35 = 15
  2x   = 15 + 35  (chuyển -35 sang vế phải)
  2x   = 50
  x   = 50:2
  x   = 25

b) 3x + 17 = 2
  3x   = 2 - 17   (chuyển 17 sang vế phải)
  3x   = -15
  x    = -15:3
  x    = -5

c) |x - 1| = 0
  x - 1  = 0
  x    = 0 + 1   (chuyển -1 sang vế phải)
  x    = 1


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay