Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1 - Bài 134. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(\no... DeHocTot.com

Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 134. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(\notin\) vào ô vuông cho đúng:

a) \(4\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);

c) \(2\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);

e) \(80\) \(\square\) \(BC (20, 30)\);                        g) \(60\) \(\square\) \(BC (20, 30)\)

h) \(12\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\);                         i) \(24\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\)

Bài giải:

\(12=2^2.3\)

\(18=2.3^2\)

\(ƯCLN(12,18)= 2.3=6\)

\(4=2^2\)

\(6=2.3\)

\(8=2^3\)

\(ƯCLN(4,6,8)= 2\)

\(BCNN(4,6,8)=2^3.3=24\)

\(20=2^2.5\)

\(30=2.3.5\)

\(BCNN(20,30)=2^2.3.5=60\)

a) \(4\) \(\notin\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6 ∈ ƯC (12, 18)\);

c) \(2 ∈ ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4 \notin ƯC (4, 6, 8)\);

e) \(80 \notin BC (20, 30)\);                        g) \(60 ∈ BC (20, 30)\)

h) \(12 \notin BC (4, 6, 8)\);                         i) \( 24 ∈ BC (4, 6, 8)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay