Bài 17 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 17. Rút gọn:a)  \(\frac{3.5}{8.24}\) ;     ... DeHocTot.com

Bài 17 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


17. Rút gọn:

a)  \(\frac{3.5}{8.24}\) ;                   b) \(\frac{2.14}{7.8}\)                        c) \(\frac{3.7.11}{22.9}\) ;

d) \(\frac{8.5-8.2}{16}\) ;         e) \(\frac{11.4-11}{2-13}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{3.5}{8.24}=\frac{3.5:3}{8.24:3}=\frac{5}{8.8}=\frac{5}{64}\) .

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

b) \(\frac{2.14}{7.8}=\frac{2.2.7}{7.2^{3}}=\frac{2.7}{7.4}=\frac{1}{2};\)

c) \(\frac{3.7.11}{22.9}=\frac{3.7.11}{2.11.3^{2}}=\frac{7}{2.3}=\frac{7}{6};\)

d)  \(\frac{8.5-8.2}{16}=\frac{(8.5-8.2):8}{16:8}=\frac{5-2}{2}=\frac{3}{2};\)

e) 

\(\frac{11.4-11}{2-13}=\frac{11.4-11}{-11}=\frac{(11.4-11):11}{-11:11}=\frac{4-1}{-1}=\frac{3}{-1}=-3\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay