Bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2 - Tính giá trị các biểu thức sau:A = 27 + 4... DeHocTot.com

Bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tính giá trị các biểu thức sau:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

B = - 377 - (98 - 277)

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

Hướng dẫn làm bài:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 = 239

B = - 377 - (98 - 277)

   = - 377 - 98 + 277

   =           -198

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

  = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)

  = 1,7 . (-10)  

  =  -17.

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

   \(={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

   \(={{11} \over 4}.\left( {{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

   \( = {{ - 44} \over 5}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

   \( = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

      = 2.5

      = 10de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay