Bài 32 trang 19 sgk toán 6 tập 2 - Quy đồng mẫu các phân số:a) \({{ - 4} \ov... DeHocTot.com

Bài 32 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Toán


Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 4} \over 7},{8 \over 9},{{ - 10} \over {21}}\)                    

b) \({5 \over {{2^2}.3}},{7 \over {{2^3}.11}}\)

Giải

a) 

\(\eqalign{
& 9 = {3^2} \cr
& 21 = 3.7 \cr} \)

BCNN(7,9,21) = 63

Thừa số phụ thứ nhất là: 9

Thừa số phụ thứ hai là: 7

Thừa số phụ thứ ba là: 3

Quy đồng mẫu ta được: 

\(\eqalign{
& {{ - 4} \over 7} = {{\left( { - 4} \right).9} \over {7.9}} = {{ - 36} \over {63}} \cr
& {8 \over 9} = {{8.7} \over {9.7}} = {{56} \over {63}} \cr
& {{ - 10} \over {21}} = {{( - 10).3} \over {21.3}} = {{ - 30} \over {63}} \cr} \)

b) MC: \({2^3}.3.11 = 264\)

Thừa số phụ thứ nhất là: 22

Thừa số phụ thứ hai là: 3

Quy đồng mẫu ta được:

\(\eqalign{
& {5 \over {{2^2}.3}} = {{5.22} \over {{2^2}.3.22}} = {{110} \over {264}} \cr
& {7 \over {{2^3}.11}} = {{7.3} \over {{2^3}.11.3}} = {{21} \over {264}} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay