Bài 34 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', bi... DeHocTot.com

Bài 34 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  100. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Giải

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) =  100nên \(\widehat{x'Oy}\)=  180- 1000  = 800.

Ot là tia phân giác của góc xOy nên \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{100}^0}} \over 2} = {50^0}\)

Ot' là tia phân giác của góc x'Oy nên \(\widehat {x'Ot'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {x'Oy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}\)

\(\eqalign{
& \widehat {x'Ot} = \widehat {x'Oy} + \widehat {tOy} = {80^0} + {50^0} = {130^0} \cr
& \widehat {xOt'} = \widehat {xOy} + \widehat {t'Oy} = {100^0} + {40^0} = {140^0} \cr
& \widehat {tOt'} = \widehat {tOy} + \widehat {t'Oy} = {50^0} + {40^0} = {90^0} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay