Bài 39 trang 79 sgk toán 6 tập 1 - Bài 39. Tính:a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);... DeHocTot.com

Bài 39 trang 79 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 39. Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Bài giải:

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:

a) 

\(\eqalign{
& 1 + \left( { - 3} \right) + 5 + \left( { - 7} \right) + 9 + \left( { - 11} \right) \cr
& = \left( {1 + 9} \right) + \left[ {\left( { - 3} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + 5 + \left( { - 11} \right) \cr
& = 10 + \left[ { - \left( {3 + 7} \right)} \right] + 5 + \left( { - 11} \right) \cr
& = 10 + \left( { - 10} \right) + 5 + \left( { - 11} \right) \cr
& = \left[ {10 + \left( { - 10} \right)} \right] + 5 + \left( { - 11} \right) \cr
& = 5 + \left( { - 11} \right) = - \left( {11 - 5} \right) = - 6 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& \left( { - 2} \right) + 4 + \left( { - 6} \right) + 8 + \left( { - 10} \right) + 12 \cr
& = \left[ {\left( { - 2} \right) + \left( { - 6} \right) + \left( { - 10} \right)} \right] + (4 + 8 + 12) \cr
& = \left[ { - \left( {2 + 6 + 10} \right)} \right] + 24 \cr
& = - 18 + 24 = 24 - 18 = 6 \cr} \)

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay