Bài 42 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có t... DeHocTot.com

Bài 42 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;

c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                            d) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;

Hướng dẫn giải.

\(\eqalign{
& a)\,\,\,{7 \over { - 25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{ - 7} \over {25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{\left( { - 7} \right) + \left( { - 8} \right)} \over {25}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 15} \over {25}} = {{ - 3} \over 5} \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,{1 \over 6} + {{ - 5} \over 6} = {{1 + \left( { - 5} \right)} \over 6} = {{ - 4} \over 6} = {{ - 2} \over 3} \cr
& c)\,\,{6 \over {13}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18} \over {39}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18 + \left( { - 14} \right)} \over {39}}  \cr 
& \,\,\,\,\,\,\, = {4 \over {39}} \cr
& d)\,\,{4 \over 5} + {4 \over { - 18}} = {4 \over 5} + {{ - 4} \over {18}} = {4 \over 5} + {{ - 2} \over 9}  \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = {{36} \over {45}} + {{ - 10} \over {45}}= {{36 + \left( { - 10} \right)} \over {45}} = {{26} \over {45}} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay