Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã r... DeHocTot.com
Học Tốt - Giải bài tập hay nhất
đã có trên Android, IOS

Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                                    d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{21}\) .

Hướng dẫn giải:

\(\eqalign{
& a){7 \over {21}} + {9 \over { - 36}} = {1 \over 3} + {-1 \over 4} = {4 \over {12}} + {-3 \over {12}} = {1 \over {12}}. \cr
& b){{ - 12} \over {18}} + {{ - 21} \over {35}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 3} \over 5} \cr&= {{ - 10} \over {15}} + {{ - 9} \over {15}} = {{ - 19} \over {15}}. \cr
& c){{ - 3} \over {21}} + {6 \over {42}} = {{ - 1} \over 7} + {1 \over 7} = 0. \cr
& d){{ - 18} \over {24}} + {{15} \over {-21}} = {{ - 3} \over 4} + {-5 \over 7} = {{ - 21} \over {28}} + {{-20} \over {28}} \cr&= {{ - 41} \over {28}}. \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay