Bài 79 trang 40 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 79 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Toán


Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\)                                      U. \({6 \over 7}.1\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\)                                     H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\)

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\)                                     O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\)

N.   \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\)                                   I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\)

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\)                                           L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\)

Hướng dẫn làm bài:

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) = \({1 \over 2}\)                                     U. \({6 \over 7}.1\) = \({6 \over 7}\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) = \(- {1 \over 2}\)                                H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\) = -1

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) = \(- {{36} \over {49}}\)                              O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\) = \(- {1 \over 3}\)

N.   \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) = \({9 \over 8}\)                                 I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\) = 0

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) = 3                                          L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\) = \(- {1 \over 5}\)


Đáp án: LUONGTHEVINH (Lương Thế Vinh)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay