Bài tập 10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 10. Theo em, dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố, pháp luật được tãng cường đã có tác dụng gì trong công cuộc xây dựng chính quyền, bảo vệ đất nước ?

Trả lời

Kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố.... có tác dụng củng cố chính quyền vững mạnh, đời sống dân chúng sung túc, xã hội ổn định, quốc phòng, quân đội hùng cường, là nhân tố quyết định củng cố khối đoàn kết giữa triều đình với nhân dân, cũng như tăng cường tiềm lực để bảo vệ đất nước,ằ.. phát triển kinh tế, văn hoá...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay