Bài tập 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triều đình trung ương

 

 

 

 

Chính quyền địa phương

 

 

 

 

Luật pháp

 

 

Quân đội

 

 

 

 

Ngoại giao

 

 

Trả lời 

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triểu đình trung ương

Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng ‘ trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Chính quyền địa phương

Cả nước được chia làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là các chức tuần phủ.

Luật pháp

Ban hành bộ Hoàng triều luật lệề

Quân đội

Gồm nhiều binh chủng, thành trì ở kinh đô và các trấn, tỉnh được xây dựng vững chắc và hệ thống trạm ngựa cũng được xây dựng để trúyền tin tức.

Ngoại giao

-     Đối với nhà Thanh : thần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được các vua Nguyễn dùng làm khuôn mẫu để trị nước.

-    Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay