Bài tập 7 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Trình bày tóm tắt diễn biến... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Trình bày tóm tắt diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần lãnh đạo. Tại sao các cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trầ Quý Khoáng bị thất bại ?

- Tóm tắt diễn biến :              

-    Nguyên nhân thất bại:

Trả lời 

- Tóm tắt diễn biến :

*Cuộc khởi nghĩa TRần Ngỗi:

+Tháng 10-1407, một người yêu nước là Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm vua Ở Yên Mô (Ninh Bình), TRần Ngỗi tự xưng là Giản Định Hoàng Đế

+Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất ở Hóa Châu (Huế) và Nguyễn Cảnh Chân - Trước làm quan ở Thăng Hoa (Quảng Nam) hưởng ứng. Tháng 12- 1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bến CÔ Bô (NAm Đinh). Từ Đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ nơi khác kéo về theo nghĩa quân

+Sau chiến thắng Cô Bô, TRân Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết chết hai tướng Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Tất. cuộc khởi nghĩa thất bại

*Cuộc khởi nghĩa TRần Quý Khoáng

+Sau khi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngỗi giết chết, con trai của ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An. đưa Trần Quý KHoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là TRùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu

+ giữa năm 1411, Quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hoa

+Tháng 8 - 1411, Quân Minh đánh vào Thuận Hóa, nghĩa quân tan rã dần, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại

- Nguyên nhân thất bại : thiếu đường lối đúng đắn, nội bộ mất đoàn kếtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay