A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới - 1. Cross out the means of transport that DOESN'T g... DeHocTot.com

A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Cross out the means of transport that DOESN'T go with the verb. (Tìm phương tiện vận tải mà không đi cùng với động từ)

a. drive: motorbike, car, bus; not train

b. ride: horse, bicycle, motorbike; not car

c. fly: space ship, plane, balloon; not train

d. sail: ship, boat, vessel; not bus

e. pedal: bicycle,...; not airplane

2. The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport? (Những học sinh đang nghĩ về những phương tiện giao thông. Em có thể nối những học sinh với phương tiện không?)

a - a ship: It can float! (Một con tàu: Nó có thể nổi)

b - a bus: You need a lot space to park it. (Một xe buýt: Bạn cần nhiều không gian để đậu nó).

c - a balloon: There is heated air inside. (Một kinh khí cầu: Có không khí nóng bên trong).

d - a bicycle: It has two pedals (Một xe đạp: Nó có hai bàn đạp)

e - a plane: It’s dangerous if they crash land. (Một máy bay: Thật nguy hiểm khi nó đâm xuống đất).

f - a motorbike: So many people ride them in Viet Nam! (Một xe máy: Nhiều người lái chúng ở Việt Nam!)

3. In or on? Complete the sentences. (In hoặc On? Hoàn thành các câu)

1. Trong tương lai, hầu hết người sẽ đi lại bằng tàu hỏa bay. (on)

2. “Xin lỗi, mình đang ở trên xe buýt và đến trong 5 phút”, (on)

3. Minh Đức thường đi bộ đến trường, (on)

4. Diễn viên nữ đến bằng trực thăng, (in)

5. Họ thích đi bằng xe hơi hơn là bằng tàu hỏa. (in, on)

Lên và xuống giọng ở những câu hỏi (Rising and falling intonation for questions)

- Người nói thường có xu hướng xuống giọng ở cuối câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi (H/ Wh-).

Ex: What’s the matter ?

Chuyện gì xảy ra vậy ?

How are you ?

Bạn có khỏe không?

Where are you living's?

Bạn đang ở đâu?

Why are you so late today ?

Hôm nay sao bạn lại đến trếĩ When should we start ?

Kill nào chúng ta bắt đầu?

- Với các câu hỏi đảo trợ động từ, người nói thường lên giọng ở cuối câu.

- Can I help you / ?

Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Are you Mr Lee/?

Ông có phải là ông Lý?

- Do you understand/?

Bạn có hiểu không'?

- Would you do me a favor/?

Bạn có thể giúp mình một tay không'?

- Can you tell me who is on duty today/?

Có thể nói cho mình biết hôm nay ai trực nhật không?

4. Listen and tick the correct box. (Nghe và chọn ô chính xác)

Click tại đây để nghe:

1. What will be next?

2. Do you think you can use it in bad weather/?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse/?

5. Now repeat the questions (Bây giờ lặp lại câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

1. What will be next?

2. Do you think you can use it in bad weather/?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse/?

6. Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen and repeat (Thực hành các câu hỏi này. Xem thử chúng có ngữ điệu lên hay xuống giọng? Sau đó nghe và lặp lại)

1. Bạn từng nghe về tàu hỏa siêu tốc chưa/?

2. Trong tương lai bạn sẽ là một bác sĩ phải không/?

3. Bạn muốn uống gì?

4. Bạn nghĩ ai sẽ thắng ?

5. Bạn có nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng xe không người lái trong tương lai không/?

7. Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi trong phần 6.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay