A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới - ... DeHocTot.com

A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Match the words with the pictures. (những từ với hình ảnh cho phù hợp.)

1  — d The Temple of Literature (Văn Miếu)

2  — c Thien Quang Tinh well (Giếng Thiên Quang)

3  - e Doctor’s stone tablets (Bài vị tiến sĩ)

4  - b Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

5  - a Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Click tại đây để nghe:

  1. Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)
  2. Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)
  3. Thien Quang Tinh well (Giếng Thiên Quang)
  4. Doctor’s stone tablets (Bài vị tiến sĩ)
  5. The Temple of Literature (Văn Miếu)

Audio script:

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Te of Literature - the Imperial Academy, your descriptions with the class.(Cùng với người bạn, sử dụng giới từ trong khung bên dưới để miêu tả sơ đồ của Văn Miếu - Quốc Tử Gỉám. Chia sẻ những miêu tả của em với lớp.)

in

behind

between

in front of/at the badfl

in the middle of

next to

The Temple of Literature - The Imperial Academy is very big.The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

Vãn Miếu Quốc Tử Giám rất lớn. Cổng vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn Các nằm phía sau cổng. Giếng Thiên Quang nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn Miếu nằm phía sau Giếng Thiên Quan.

4. Listen and write the words in the correct columns. (Nghe và viết những từ theo đúng cột.)

Click tại đây để nghe:

Tập phát âm /tf/

Đầu lưỡi và mặt lưỡi nâng lên, đầu lưỡi đẩy nhẹ răng trên, tạo thành âm xát tắc, không khí trong khoang miệng thoát ra ngoài qua khe hở giữa lưỡi và ráng. /tf/ là phụ âm thanh, dây thanh âm không rung khi phát âm.

Tập phát âm /d3/

Khi phát âm /d3/hình miệng và vị trí lưỡi giông như khi phát âm /tf/ [d3] là phụ âm đục, dây thanh âm rung khi phát âm.

/tf/

/d3/

children, chair, architectural, question, cultural, watch, teach

job, jeans, engineer, heritage, village      

5. Listen and repeat the chants.                        (Nghe và lặp lại bài thơ)

Click tại đây để nghe:

ORANGE

Orange juice, orange juice

Cherry farm, cherry farm

Which one is cheaper for children?

Orange juice is cheap

Cherry jam is cheaper

CHICKEN

Chicken chop, chicken chop

Chip chop, chip chop

Who likes chicken chop for lunch?

John likes chicken chop Jill likes pork chop

6. Write the words from 5 with the sounds /tf/ and /d3/ in the right columns. 

/tf/

/d3/

chicken, chop, cherry, children, chip, cheap, cheaper, which, lunch

orange, jam, juice, Jill, John


.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay