Communication trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới - 1. Look at the pictures and discuss (Nhìn vào nh... DeHocTot.com

Communication trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Look at the pictures and discuss (Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)

1. Chúng là những nơi nào?

big city (thành phô" lớn), desert (sa mạc)

2. Chúng khác nhau như thế nào?

- Big city is beautiful with bridges, buildings. It’s overcrowded.

Thành phố lớn xinh đẹp với những cây cầu, tòa nhà. Nó quá đông đúc.

- The desert is quiet.

Sa mạc thì yên tĩnh.

2. Make a list of your ideas and share them with your class. (Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 3)

Big city (Thành phô" lớn): high living Standard (tiêu chuẩn sống cao), clean water (nước sạch), densely-populated (mật độ dân cư đông), good education (giáo dục tốt), crime (tội phạm).

Desert (Sa mạc): poor healthcare (chăm sóc y tế nghèo nàn), crime (tội phạm), malnutrition (suy dinh dưỡng), hunger (đói).

3. Read the information about the two places. (Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)

Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

Những vấn đề: Á diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói

Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.

Hồng Kông

Diện tích: 1,104 km2

Dân số: hơn 7 triệu dân

Mật độ: hơn 6.000 người/km2

Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

 Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm

Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm

Facts (Dữ kiện)

Mauritania

Hong Kong

Area (Diện tích)

l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

1,104 km2

Population (Dân số)

hơn 3 triệu người

hơn 7 triệu dân

Density (Mât đô)

3 người/km2

hơn 6.000 người/km2

Economy (Kinh tế)

/

chủ yếu là nông nghiệp

/

công nghiệp dịch vụ và

/ du lịch

Healthcare (Chăm sóc y tế)

nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

Problems (Những vấn đề)

3/4diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói

quá đông đúc, tội phạm

Result (Kết quả)

poor healthcare (chăm sóc y tế nghèo nàn), crime (tội phạm), malnutrition (suy dinh dưỡng), hunger (đói).

high living standard (tiêu chuẩn sống cao), clean water (nước sạch), densely-populated (mật độ dân cư đông), good education (giáo dục tốt), crime (tội pham).

Unusual fact (Sự việc không bình thường)

phụ nữ béo được xem là xinh đẹp

nhiều tòa nhà chọc trời nhất trên thế giới

4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. (Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau)

- The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people.

 Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.

- The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2.

Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.

- The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has service industry and tourism for economy.

Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay